BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

  Besmeleyle başlayalım feyizli olsun her kelâm  

  Rabbimize hamdü sena, Resulüne salât selâm...

Rahmân ve Rahîm, olan Allahü teâlâya sevdiği ve beğendiği şekilde hamdü senâ olsun. İnsanların her bakımdan en yükseği, en güzeli, Rabbü'l-âlemînin mahbûbu Peygamberimiz Muhammed Mustafâ’ya, temiz ehl-i beytine, her biri hidâyet yıldızı Eshâb-ı Kirâmına, onlara uymakla onlardan sonraki üstünlük sırasına kavuşan tâbi’ine, tebei tâbi’ine, müctehid din İmâmlarına, evliyâ-i kirâma ve kıyâmete kadar onların izinden gidenlere salât’ü selâm ve iyi dualar olsun.

Bugüne kadar millî FİKİR Mecmuasında çıkan, mezhepsizlik ile ilgili yazıları toplayıp kitap halinde neşrediyoruz. Konuyla ilgili başka yazılar da ilâve ettik. inşâallahü teâlâ faidelî olur.

İslâm âlimlerinin üstünü, velîlerin önderi, şerîatın bekçisi, kerametlerin mazharı, sonsuz derecelerin camii, müslümanların sığınağı, İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elfi sâni Ahmed Fârûki Serhendî (kııddise sirRûh), faideli bilgiler hazinesi MEKTÛBÂT'ında buyuruyor ki:

«Kıyas ve ictihad, şeriatın dört temelinden biridir. Buna uymağa emrolunduk. İlham, yalnız sahibi için delildir, hüccettir. Başkaları için senet değildir. İctihad ise her müslüman için senettir. Bunun için müctehid olan âlimlere uymak lâzımdır. Dinîn temel bilgilerini bu âlimlerin bildirdiklerine uygun olarak öğrenmelidir.» (C. I Mektûb 272)

Cenâb-ı Hak, hepimizi müctehid İmâmlar vasıtası ile Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize uyan bahtiyar kullarından eylesin. Selef-i sâlihin düşmanı selefiyecilerden, ehl-i sünneti kâfir bilen vehhâbilerden, telfık yaparak hak mezhepleri ortadan kaldırmak isteyen mezhepsizlerden, kendilerini dîne değil de, dîni kendilerine uydurmak isteyen reformculardan, müctehid İmâmları beğenmeyip, kendi kafalarına göre ictihad yapmak isteyen naylon müctehidlerden, eshâb-ı kirâma saldıran rafızî meşrepli mezhepsiz tufeylîlerden muhafaza buyursun. Hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak, sevdiklerini dost, sevmediklerini de düşman olarak tanıtsın. Âmin. 

7 R. Ahir 1398 (16 Mart 1978)                 M. Ali Demirbaş